RMBGySz*

2018. január 4., csütörtök

DÉLELŐTT | 

A megtérés gyümölcseinek mibenléte

Igehely: Lk 3:10-14; Kulcsige: Lk 3:10 „A sokaság pedig megkérdezte tőle: Akkor hát mit tegyünk?”

Amikor Isten igéje megszólít, a leghelyesebb, ha komolyan vesszük az Úr üzenetét. A Bemerítő János igehirdetése által megérintett hallgatók megkérdezték, hogy mit jelent a bűnbánat az ő esetükben. A kapott válaszok által megérthették, hogy az életváltozás gyakorlati megnyilvánulása elengedhetetlen. Jakab szavaival élve: „ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül”(Jak 2:26).

Azt is elárulják a válaszok, hogy Istennek mindig konkrét üzenete van az életünkre nézve. Mást mond a vámszedőknek, mást a katonáknak, mást a népnek. A mi Urunk nagyon jól ismer bennünket, ezért mindig tudja, „hol szorít a cipő”. Világos az is, hogy az igehallgatóknak a saját társadalmi rétegükben, foglalkozásukban és életformájukban kell megélniük az Úr akarata szerinti életet. Még a vámszedők is a vámszedő asztalnál maradva kellett törődjenek embertársaik jogaival és szükségeikkel, így gyakorolva az önzetlenséget és az igazságosságot.

Láthatóak-e életedben a megtérés gyümölcsei? Az életedet látva a környezetedben élők felismerik-e, hogy az Úr gyermeke vagy?

Horváth Ferenc

DÉLUTÁN | 

Dicsérd Istent gondviseléséért!

Igehely: Zsolt 103:1-5

Minden embernek számtalan oka volna arra, hogy szívből dicsérje az Urat. De különösen azoknak, akiknek bűnük megbocsáttatott és vétkük elfedeztetett. Nem maradt egy bűn sem bocsánat nélkül. Itt kezdődik az igazi dicséret. Bűnrendezés nélkül nemcsak, hogy erőltetett a dicséret az ember részéről, hanem elfogadhatatlan Isten számára.

Dicséret a sok gyógyulásért is, amit átéltünk. De vajon a most beteg hívők is áldhatják az Urat? Igen, mert ígéretünk van arra nézve, hogy minden betegségünkből meggyógyít most, vagy majd ott nála fönn.

Lehet, tudomásunk van arról is, hogy halál közeli állapotban voltunk, de tudtunkon kívül is még sokszor megszabadított a haláltól (gondolj csak az autóval való közlekedésre). Hála érte! De ha az örök haláltól is megszabadultunk, örök dicséret érte. Szeretete, irgalma megkoronáz, javaival megtölti életünk, erőnket megújítja. Ezt most vegyük mind számba - kell ennél még több? Dicséreted ezen az estén kifejezheted a HH 92. énekével is: „Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat...”.

Kelemen Sándor

2018.01.04.