2023. június 4., vasárnap

DÉLELŐTT | 
Emberformáló csodás Isten

Igehely: Zsolt 139:1-6, 13-18; Kulcsige: Zsolt 139:15 „Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna.”

Amikor a Szentháromság titkáról elmélkedünk – azon belül az embert formáló csodás Istenről –, és megemlékezünk a pedagógusokról, akik tanítani, és nevelni próbálják gyermekeinket, akkor segít megfogalmazni néhány igazságot a zsoltáros:
1. A valóságot, a teljességet csak Isten ismeri, mivel ő a teremtő és formáló Isten. Próbáljuk megérteni Isten lényét, a teremtett világ titkait, de ezt csak alkotásainak vizsgálatából (Róm1:20), a kijelentett igazságokból tudjuk megtenni, mivel „A titkok az ÚRéi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a fiainkéi mindörökké” (5Móz 29:28). Isten mindenható, mindenütt jelenvaló. Előtte nincsenek titkok, mivel mindent Ő teremtett. A Zsid 11-ben ezt olvashatjuk: „Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy hogy a nem láthatókból állt elő a látható.” Mennyire hálásak lehetünk a hit ajándékáért, és milyen nehéz azoknak, akik nem hisznek! Ők vizsgálódnak, tanulnak, következtetéseket vonnak le, de a teljes képet, a teljes igazságot soha nem fogják megérteni, meglátni. Szüleink hitben neveltek, így soha nem volt kérdés, hogy Isten az alkotó, a fenntartó. (Persze ennek mélyebb üzeneteit csak később értettem meg.) Lányaink közül kettő is pedagógus lett, és láttam a vágyat a szemükben és szívükben, hogy szeretnék átadni az iskolában és a gyülekezetben mindazt, amit tanultak.
A teljesség ismerete mindig cél. Néhány részletben Isten föllebbenti a fátylat, és engedi látni a valóságot, más területen pedig kutatni, bízni, hinni kell – csak így jut előre tanár és diák.
2. Neki terve van az életünkkel. Arról is beszél a zsoltáros, hogyan formálódtunk anyánk méhében, hogyan volt Isten előtt az életünk. Amikor a szakács ételt készít, akkor eltervezi, hogy milyen lesz. Amikor az asztalos széket készít, akkor is előtte van egy kép, egy terv. Sokan panaszkodnak arra, ahogyan kinéznek: „Miért nem vagyok magasabb, vékonyabb? Miért nem vagyok férfi vagy nő? Miért nem tudok szebben trombitálni vagy jobban prédikálni?” Isten formált. Ő adott tehetséget. Sáfárkodj azzal, amid van! Ne azt nézd, amid hiányzik – ami másnak van –, hanem azért légy hálás, amit kaptál!
A titkok az Úréi. Kérdezd Őt, ha valamit nem értesz!

Csuhai József

Imaáhítat: 

Imaáhítat: Adjunk hálát az Úr mindenható voltáért és átformáló hatalmáért! – Lk 19:40

Bibliaóra: 

Bibliaóra: Az élet vége – Préd 11:9-12:14 (K. f. 12:1-16) (Préd 12:13 – K. f. 12:15)

DÉLUTÁN | 

Hála a gyülekezet tagjaiért!

Igehely: 1Kor 1:1-9; Kulcsige: 1Kor 1:4 „Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott.”

Mi az alapja Pál apostol hálájának? Az a másfél év, amit Korinthusban tölthetett? (Milyen szép város! Micsoda gazdagság!) A küzdelmek, melyben itt is bőséggel kijutott neki? (Milyen gonoszak az emberek! Bezzeg én helyre tettem őket!) Nem. A zárójelben megfogalmazott mondatok a testies hívő fejében, szívében megfogalmazódó, berögzült „igazságok”.
Pál mélyebben vizsgálódott, és hálájának az alapja az a kegyelem, amely őt is, és a korinthusiakat is elérte (4.v.). Megértették a zsidók és pogányok is, hogy Jézus az út az Atya Istenhez. Nem a törvény, nem a jó tettek. Egyedül Isten megbocsátó kegyelme. Pál apostol nem ragadt le a problémáknál. Egy részükkel foglalkozott, másik részét odabízta Istenre. Imádkozott, dolgozott, és várta Isten munkáját. A kegyelem befogadása, az abban való növekedés nem „egynyári növény”. Lassan növekszik. Egész lényünket átjárja. Sok türelem kell hozzá!
Hálás azért is, mert látja a Szentlélek munkáját a gyülekezet tagjaiban, amint különféle ajándékokkal szolgálnak. A kegyelemre épülnek ezek az ajándékok, ezért is nevezik kegyelmi ajándékoknak. A használóját boldoggá és alázatossá teszi, hiszen örömet jelent Isten országában dolgozni, viszont tudja, hogy nem az ő erejéből képes betölteni küldetését, hanem Isten ereje az, a Szentlélek által. Ma is szükség van kegyelmi ajándékokra, melyek által épül Krisztus teste, a gyülekezet. Ha nem fogadjuk el ezeket az ajándékokat, vagy „elásva” nem használjuk, akkor nem épül a gyülekezet, nem készül a menyasszony. A vőlegény közeledik. Készülsz? Készen vagy?
Hálás azért is, mert megértették: az Úr Jézus eljövetele közel van. Úgy éltek a korabeli keresztyének, hogy bármelyik napon visszatérhet Jézus. Ezek a tulajdonságok összefüggnek egymással. Az élő hitű emberek élete, az élő gyülekezetek gondolkodása, életvitele egy tőről fakad, és jó, egészséges gyümölcsöt terem. Isten Igéje – Jézus Krisztus – a tő, melyből az élet fakad. Mivel már itt a földön összenőtt az életünk Krisztussal – most még hit által –, ezért van az, hogy vágyakozunk a teljes, valóságos egységre, közösségre.
Ha valaki nem él Jézussal, Jézusban, az nem várja a vele való találkozást. Te mennyire vágyakozol az Úr Jézussal való közösségre?

Csuhai József

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
3 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Fil 2:1–4; Kulcsige: Fil 2:2 „Akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.”

Mi következik Krisztus iránti szeretetünkből? Az övéinek szeretetteljes közössége is. Ennek fenntartása megkívánja, hogy egyetértésre jussunk, törekedjünk az egységre.

Pál apostol erre figyelmeztette (1.v.) a filippibelieket, hogy minden különbözőségeik ellenére törekedjenek szeretet által az egységre. Ezt célként munkálják.