Diakónus- és gyülekezeti vén avatás Szilágynagyfaluban

„Akkor monda Jézus, az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.” (Mt 9:37–38) 

Meglehetősen régen, 46 éve volt utoljára gyülekezeti munkás avatás Szilágynagyfaluban, amikor Kabai János testvért a gyülekezet Dénes Ferenc, az országos Baptista Szövetség alelnöke vezetésével felavatta diakónusnak. Testvérünk évtizedeken keresztül végezte hűséggel a szolgálatot, de kora és egészségi állapota miatt az utóbbi években ezt letette. 

A gyülekezet vezetősége jónak látta, hogy két kipróbált, hűséges munkást, Szilágyi-Benedek Tibort és Nagy György testvért felavassuk lelki munkára. 2022. november 6-án a gyülekezet közgyűlésén, meglepően magas jelenléttel megszavazta, hogy Szilágyi-Benedek Tibort avassuk diakónusnak, és Nagy György testvért gyülekezeti vénnek.  Miután a Szilágysági Baptista Missziókerület vezetősége is megvizsgálta a jelölteket, örömmel és imádságos lelkülettel készültünk a ritka és nagy jelentőséggel bíró ünnepre, amit 2022. december 11-ére tűztünk ki. 

Az avatóbizottság tagjai János Csaba – az avatóbizottság elnöke –, dr. Borzási István, Fazakas György, Péter István, Szekrényes Pál és Nagy István lelkipásztorok voltak. 

A gyülekezet lelkipásztora, Nagy István a Zsolt 118:24-26 igéivel köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. Az imaáhítaton Fazakas György testvér, hadadnádasdi lelkipásztor, a Szövetség oktatási alelnöke szolgált. Alkalmi igehirdetést Borzási István krasznai lelkipásztor mondott a Gal 1:10–24 alapján, bemutatva Pál apostol bizonyságtevése alapján annak megtérését és szolgálatra való elhívását. Kiemelkedő részlete volt ünnepünknek, amikor a két avatandó személy elmondta személyes vallomását megtéréséről és a lelki munkára való elhívatásukról. 

Nagy György testvér 1963-ban született Erdődön. Igazán nagy családból származik, hiszen 14-en voltak testvérek. Szülei és nagyszülei imádságai meghallgattattak, mert fiatalon megtért, 18 éves korában alámerítkezett, és szolgálatot vállalt Isten országáért. Feleségével együtt sokat szolgálnak a gyermekmisszióban, betegek látogatásában, gyülekezeti munkában. Az eddigi sokrétegű szolgálatai mellé most még újabbakat kapott.

Szilágyi-Benedek Tibor testvér bizonyságtevését az 1Tim 1:15 verse alapján kezdte. Testvérünk 1964. március 7-én született, családjuk negyedik gyermekeként. Hatott rá a családi és a gyülekezeti nevelés, és jó gyereknek minősítették, ennek ellenére tudta, hogy kegyelemre szoruló bűnös. Kegyelmi év volt számára az 1979-es esztendő, amikor egy hétköznap este több kortársával együtt megtért, és ugyanazon év augusztus 5-én 29 fehérruhással együtt alámerítkezett Jézus parancsára. Később hűséggel végezte azokat a szolgálatokat, amivel Isten és a gyülekezet megbízta.  

A bizonyságtevések után az avatóbizottság tagjai hitelvi kérdéseket tettek fel. Nagy György testvértől dr. Borzási István kérdezte, mit hisz a Bibliáról, Fazakas György az Istenről való meggyőződéséről, majd János Csaba testvér az ember megváltásáról kérdezett. 

Szilágyi-Benedek Tibor testvértől Nagy István kérdezte, hogy mit tanít a Biblia a megtérésről és újjászületésről, Péter István a Szentlélek munkájáról, Szekrényes Pál pedig a gyülekezetről kérdezett. Mindkét testvér nagyon szépen és biblikusan válaszolt, ezzel is megvallva hitbeli meggyőződését.

A kézrátétellel való imádkozás után köszöntések, igei tanácsok hangzottak el.  

Benedek Géza gyülekezetvezető a helyi gyülekezet részéről mutatott rá az igehirdetők feladatának a fontosságára és szükségességére. 

Fazakas György, a Szövetség elnöksége részéről buzdította a két felavatott testvért, hogy Áronhoz és Húrhoz hasonlóan álljanak imádságban a lelkipásztor mellett, felemelve annak kezeit, hisz ez a győzelem elengedhetetlen feltétele. 

Szekrényes Pál, korábbi nagyfalui lelkipásztor a Jn 12:26 alapján buzdította az avatott testvéreket Jézus követésére. 

Péter István, aki négy évig volt ügyintéző lelkipásztora a gyülekezetnek, a Zak 4:6b ige alapján rámutatott, hogy a lelki munka nem megy erővel és emberi hatalommal, hanem csak a Szentlélek erejével. 

A köszöntések sorát Nagy Nándor és Nagy Jenő testvérek zárták, az 1Tim 6:16, illetve az  1Kor 12:4, 7 igékből továbbítva igei üzenetet.

Az istentisztelet közös ebéddel folytatódott a község kultúrotthonában. 

„Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!” (Zsolt 90:16–17)

Nagy István lp.