Baptista történelmi évfordulók 2022-ben

400 éve (1622)

 • jún. 4.-én Bethlen Gábor fejedelem menlevelet adott az Alvincre letelepített anabaptistáknak
 • 170 éve (1852)
 • máj. 22-én, Bihardiószegen született Végh Mihály úttörő, bibliaárus

150 éve (1872)

 • a Zágrábban tartózkodó Meyer Henrik beállt a Brit és Külföldi Bibliatársulat szolgálatába
 • Novák Antal bibliaárus látogatni kezdte a nagyszalontai Lajos János házánál rendszeresen találkozó, bibliatanulmányozó csoportot, amelyből később (1875) kifejlődött az első magyar baptista gyülekezet 
 • 130 éve (1892)
 • gyülekezet alakult Köröskisjenőben valamint Szentjobbon, ahol aug. 18-án Kornya Mihály három alapító tagot merített alá
 • megjelent a Gyermeklant című, 60 éneket tartalmazó könyv négyszólamú változata
 • megjelent a Múlt, Jelen, Jövő baptista kalendárium
 • a három éve alakult, népessé vált bihardiószegi gyülekezet felépítette a 130 férőhelyes imaházát
 • Budapesten konferenciáztak az 1885-ben megalakult Osztrák-Magyar Monarchia Szövetség lelkimunkásai. Ez a Szövetség ekkor 9 körzetből állt Bécs, Budapest, Graz, Késmárk, Kolozsvár, Prága, Szarajevó, Sniatyn, Újvidék központokkal. Az egyik fő téma a nemzetiségi kérdés volt
 • a nagybaconi Molnár Lajos (1852-1921), a későbbi lelkimunkás hosszú utat és nagy anyagi áldozatot vállalva elutazott Budapestre, hogy Meyer Hanrik által bemerítkezzen. Ezt követően felélénkült a székelyföldi baptista misszió

125 éve (1897)

 • Lajos János munkája nyomán bemerítkeztek a körösbökényi (Buteni) gyülekezet alapító tagjai
 • imaház épült Szalárdon
 • jún. 25-én, Biharpüspökiben kerületi prédikátorrá avatták Végh Mihályt. Az ő lakásában alakult meg a bihardiószegi gyülekezet 1889-ben
 • aug. 8-án Budapesten alámerítkezett Lőrik István (1869-1946), a későbbi székelyföldi prédikátor
 • szept. 7-én Kornya Mihály Márkaszéken alámerítette Szűcs Ádámot (1877-1921)
 • szept. 16-án a Temes megyei Sósdon született Szűcs Benjámin, a későbbi lelkimunkás (mh. 1987-ben)
 • Bihardiószegen diakónussá avatták Szabó Sándort (1869-1930), az Elismert Szövetség későbbi, 1922-27 között szolgáló elnökét
 • Balogh Lajos elindította a Vasárnapi Tanító című, 12 oldalas havilapot
 • gyülekezet alakult Zentelke, Magyarbikal, Méra, Nagybacon településeken

120 éve (1902)

 • imaház épült Magyarkiskapuson és Hegyközszentimrén, a Sámsomi István által adományozott telken
 • gyülekezet alakult Homoródalmás, Székelymogyorós településeken
 • megalakult a bánffyhunyadi körzet 15 misszióállomással; ettől kezdve Kozma Imre (1848-?) lett az egész Kalotaszeg körzeti prédikátora
 • Kémeren Kornya Mihály által alámerítkezett az első szilágynagyfalusi megtérő, Székely Sára (Szabó László édesanyja)
 • Kornya Mihály átvette a kémeri gyülekezet és az egész szilágysági misszió irányítását
 • megjelentek az első úttörő missziómunkások Szilágysámsonban

110 éve (1912)

 • márc. 2-án született Dénes Ferenc
 • gyülekezet alakult Szatmárnémeti, Avasújvár, Szilágyszér, Sepsiszentgyörgy településeken
 • imaházmegnyitók: Ágya (jún. 2.), Érszöllős (jún. 6.), Nagyvárad (júl. 31.), Kalotaszentkirály (okt. 27.), Szilágynagyfalu (dec. 25.)
 • ápr. 5-én Bihardiószegen megalakult a Szabad Baptista Szövetkezet (a központja később Szilágynagyfalu lett)
 • Erzse József által megtörtént az első bemerítés a barcasági Pürkerecen
 • Molnár Károly irányítása alatt megalakult a Székelyföld első énekkara Kovásznán
 • Szabó Sándor érmelléki körzetét felosztották négy körzetre: székelyhídi körzet 16 gyülekezetettel és 349 taggal; nagykárolyi körzet 12 gyülekezettel és 174 taggal; érszöllősi körzet az összes érmelléki misszióállomással a tasnádi járásból; margittai körzet 13 gyülekezettel és 695 taggal
 • Kerekes Bálint (1862-1941) vezetésével megalakult a szilágyballai körzet
 • Lőrik István (1869-1946) diakónussá avatta Ilonka Mihályt (1885-1937)
 • Kornya Mihály által bemerítkezett a szilágyperecseni Kulcsár István (1889-1965)

100 éve (1922)

 • jan. 6-án, Békéscsabán merítette alá dr. Udvarnoki András (1865-1945) Somogyi Imrét (1894-1951)
 • jan. 27-én kiadták a 2143-as minisztériumi rendeletet, amely elvileg biztosította a baptisták számára a szabad vallásgyakorlást (az 1919-ben kezdődő üldözések után)
 • az erdélyi baptisták csatlakoztak a Baptista Világszövetséghez
 • az üldözések éveiben mintegy 150 új misszióállomás alakult Erdélyben; dr. Ruschbrooke BVSz-főtitkár jelentése szerint 1922-ben Romániában 2500 személy bemerítkezésére került sor
 • Dr. Gill és Emma Everett ösztönzésére megalakultak az első nőegyletek és leánykörök
 • a nagyváradi Szövetség misszióbizottsága dec. 29-én kimondta az Ifjúsági Szövetség megalakulását (ennek keretén belül működtek a nőegyletek, a fiú- és leánykörök, a zenei formációk), melynek elnöke Molnár Károly, titkára pedig Kőrössi Béla lett
 • a Szeretet szerkesztősége elkezdte nagy példányszámban megjelentetni az Ébresztő! című missziós röpiratot
 • a Szabad Baptista Szövetség konferenciáin (máj. 19., Szilágyperecsen, aug. 13., Szilágyballa) még hevesen tiltakoztak az egyesülés ellen

90 éve (1932)

 • Molnár Károly dr. Simonka György javaslatára megalakította a Temesvári Magyar Baptista Hitközséget; a példa alapján az év végéig mintegy 12 hitközség alakult Erdélyben
 • Szilágyperecsenben felépült a Szilágyság egyik legnagyobb imaháza
 • imaházbezárások történtek Homoródalmás, Bibarcfalva, Kóly, Bályok, Magyarkécz településeken; több más helyen újra zaklatni kezdték a gyülekezetek vezetőit, és korlátozták az összejöveteleket
 • dec. 21-én a Nagyváradi és a Szilágysági Hitközség konferenciát tartott Szilágynagyfaluban, és megalakították a Románai Magyar Baptista Hitközséget (elnök: Lakatos Lajos, alelnök: Szabó László, titkár: ifj. Bordás István)
 • Szűcs Benjámin (1897. szept. 16. – 1987. ápr. 15.) vénné avatásával megalakult a gertenyesi körzet 10 gyülekezettel (a gertenyesin kívül a politikai változásokkal 1940-re mindegyik megszűnt)

75 éve (1947)

 • megjelent A hit hangjai hetedik kiadása
 • elindult a Testvéri Szó, a Konvenció hivatalos közlönye
 • Cserepka János szervezésében nagyméretű ifjúsági konferenciákat tartottak Szilágyperecsenben (júl. 27.), Krasznán (júl. 27.) és Szilágyballán (aug. 30-31.)
 • az erősödő Kommunista Párt decemberben száműzte az országból I. Mihály királyt

30 éve (1992)

 • jún. 6-án temették Feketegyarmaton Varga Lajos lelkipásztort (sz. 1908. nov. 27.)
 • jún. 28-án megnyílt az imaház a barcasági Krizbán
 • aug. 22-23 között Budapesten megtartották a Magyar Baptisták I. Világtalákozóját
 • aug. 30-án megnyílt az imaház Margittán
 • megalakult a szalárdi Filadelfia Öregek Otthona

20 éve (2002)

 • Kolozsvárról Nagyváradra költözött a Teológiai Fakultás
 • imaházmegnyitók: Szilágyperecsen (júl. 5.), Biharpüspöki (szept. 29.), Kézdivásárhely (nov. 10.), Arad-Belváros (nov. 17.)
 • okt. 12-én megnyílt a nagyszalontai Szeretet-ház (idősek otthona)
 • lelkipásztor-avatás: Püsök Dániel, Torda, szept. 25.

10 éve (2012)

 • lelkipásztor-avatás: Dési István, Erdőszentgyörgy, febr. 12.
 • febr. 14-én temették Sütő László lelkipásztort (sz. 1940. okt. 4.) a magyarországi Ócsán

 

Összeállította: Kiss Lehel, az RMBGySz történelmi bizottságának elnöke