2023. szeptember 19., kedd

DÉLELŐTT | 
Egységben dicsőíthetjük Istent

Igehely: Róm 15:5-13; Kulcsige: Róm 15:6 „Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját.”

Isten a hívők közösségét, akiket Krisztusban elhívott, arra rendelte, hogy az Ő dicsőségének magasztalására legyenek. Ezért, miután hallották az igazság igéjét és befogadták azt, eljegyezte őket pecsétjével, a megígért Szentlélekkel (Ef 1:12–13). Azok, akik befogadták az igét, arra is fel vannak szólítva, hogy fogadják be egymást is, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére (Róm 15:7). Ez viszont nem olyan egyszerű, hiszen egy gyülekezetben különböző vallási, társadalmi, nemzeti és kulturális háttérből érkeznek emberek. Ebből kifolyólag feszültség, nézeteltérés adódhat a tagok között. A római gyülekezetben is fontosnak látta az apostol, hogy levelében felszólítsa a pogány és zsidó keresztyéneket a kölcsönös egyetértésre, Krisztus Jézus akarata szerint.
Abban a gyülekezetben tudják igazán Istent dicsőíteni, amelyben félreteszik az egyéni, önző érdekeket a testvérek, és egységben szolgálnak az Úrnak. Készek vagyunk mi is így dicsőíteni Őt?

Kis Ottó Károly

DÉLUTÁN | 

Lélek szerint járunk

Igehely: Róm 7:24-8:11; Kulcsige: Róm 8:4 „Hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.”

A bennünk lakó bűn olyan erő és kényszer, ami felett nem tudunk saját erőnkből és akaratunkból győzni. Pál apostol szinte kétségbeesetten kiált fel, elismerve tehetetlenségét ebben a harcban: „Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?” (7:24). Milyen jó, hogy megtalálta a választ: „a mi Urunk, Jézus Krisztus!” (25.v.). Akik Krisztust elfogadtuk, és be lettünk oltva a nemes tőbe, egy új életnek a törvényszerűsége és ereje veszi át az uralmat bennünk. Ezt úgy nevezi az ige, hogy az „élet Lelkének törvénye” (2.v.). Ezáltal megszabadulunk a bűn és a halál törvényétől, ami miatt Isten kénytelen megítélni minden bűnöst. Miért? Mert Isten már kárhozatra ítélte a bűnt a testben, amikor tulajdon Fiát küldte el bűnös testhez hasonló formában, és a kereszten föláldozta. Ezért mi, akik elfogadtuk Krisztust, a bennünk lévő bűn már megítéltetett Krisztusban, az ellenünk szóló vádirat oda lett szegezve a keresztfához.
Hála Istennek, hogy Krisztusban Lélek szerint élhetünk, és szolgálhatunk neki szabadon!

Kis Ottó Károly

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
1 + 17 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Fil 2:1–4; Kulcsige: Fil 2:2 „Akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.”

Mi következik Krisztus iránti szeretetünkből? Az övéinek szeretetteljes közössége is. Ennek fenntartása megkívánja, hogy egyetértésre jussunk, törekedjünk az egységre.

Pál apostol erre figyelmeztette (1.v.) a filippibelieket, hogy minden különbözőségeik ellenére törekedjenek szeretet által az egységre. Ezt célként munkálják.