RMBGySz*

„Egyedül hitből” – imahét 2018

Imaheti program – 2018

Sola Fide

 

A 2017-es évben a protestáns reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük. A reformáció gyökeresen megváltoztatta a történelem folyását azáltal, hogy az emberek Isten Igéjéhez fordultak, mint legfelső tekintélyhez, amely a valódi, üdvözítő hitnek az alapja. Luther Márton szemszögéből a megigazulás tanának a lényege – tehát annak a lehetősége, hogy a bűnös ember megállhat a szent és igaz Isten előtt – öt latin nyelvű kifejezésben összegezhető: Sola fide (egyedül hit által), Sola gratia (egyedül kegyelemből), Solus Christus (egyedül Krisztus), Sola Scriptura (egyedül a Szentírás), Soli Deo gloria (egyedül Istené a dicsőség). 

Miután a Szentlélek megvilágosította elméjét, Luther megértette, hogy a bűnös ember csupán hit által, Isten kegyelméből igazulhat meg, csak a Krisztus engesztelő áldozata alapján és csak a Szentírás tanítása szerint. Ezért a dicsőséges megváltási munkáért egyedül Istené a dicsőség. Mivel tudatában vagyunk annak, hogy az üdvösséghez egyedül hit által vezető utat körülöttünk mindenfelől támadják, úgy gondoljuk, hogy helyénvaló lesz ezen az imahéten azért imádkoznunk, hogy minden baptista hívő őrizze meg és védje meg a valódi, bibliai hitet.

 

Hétfő, január 1.

A változhatatlan bibliai hit – Júdás 1-4.

 „A hit amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott” nem változik egyik nemzedékről a másikra, egyik egyháztól a másikig vagy egyik igehirdetőtől a másikig. Az igazi hit nem változik, mert:

a. Isten nem változik: „Én, az Úr, nem változtam meg” (Mal 3,6). A világosság Atyjánál „... nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása” (Jak 1,16-17).
b. Jézus Krisztus nem változik: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13,8).
c. Isten Igéje nem változik: „Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik” (Mt 5,18). „Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el” (Mt 24,35).

Hálaadás

– Adjunk hálát a nekünk adatott változhatatlan hitért;
– a baptista gyülekezetek története folyamán változatlan hit elődeiért;
– a napjainkban élő hívőkért, akik megőrzik és megvédik a bibliai hitet.

Közbenjárás

– Imádkozzunk a hitben megpróbáltakért;
– a hitben erőtlenekért;
– azokért, akik elvesztették a hitüket.

Kérés

– Imádkozzunk, hogy sokan üdvözítő hitre jussanak;
– hogy erősödjön a hitben erőtlenek hite;
– hogy a tiszta hit maradjon meg a gyülekezeteinkben változás nélkül.

 

Kedd, január 2.

Az őszinte hit – 2Timóteus 1,1-8.

Az őszinte hitnek nincsenek rejtett céljai az Istennel és emberekkel való kapcsolatban. A képmutató hit kísértésébe azok esnek, akiket csupán az érdekel, hogy jó színben tűnjenek fel a világ előtt. Sajnos, vannak olyan emberek, akik érdekből vagy megszokásból járnak gyülekezetbe. Akik így látogatják az istentiszteleteket, tudniuk kell, hogy ha úgy tesznek, mintha hitük lenne, és közben nincs, embertársaikat becsaphatják, de Istent senki sem csaphatja be.

a. „Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is.” (Gal 6,7).
b. „Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész” (Zsolt 1,6).

Hálaadás

– Adjunk hálát az őszinte hitű emberekért;
– az őszinte hitű lelkimunkásokért;
– azokért a gyülekezetekért, amelyek megőrizték a tiszta hitet.

Közbenjárás

– Imádkozzunk, hogy a nemrég hitre jutottak maradjanak meg a hitben;
– hogy a gyülekezeteket Isten óvja meg a hamis tanítóktól, a hamis prófétáktól;
– hogy Isten oltalmazza meg azokat, akik a keresztyén hitet védik a hamis tanoktól.

Kérés

– Imádkozzunk, hogy Isten vizsgálja meg minden gyülekezeti tag szívét;
– a képmutató hitű emberek megtéréséért;
– hogy az Úr hívjon el újabb őszinte, tiszta hitű lelki munkásokat.

 

Szerda, január 3.

Az üdvözítő hit – Róma 10,9-13.

Sokan vannak, aki azt állítják, hogy van hitük, de nem minden hit vezet el az üdvösségre. Jakab így int bennünket: „Az ördögök is hiszik és rettegnek” (Jak 2,19). Az üdvözítő hit Isten ajándéka: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka” (Ef 2,8). Ez a hit az „amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott”(Júdás 3). Néhány építő igazság:

a. Egyetlen igaz evangélium van: „Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.”(1Kor 15,1-2).
b. Egyetlen igaz út van, a keskeny út: „Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Mt 7,13-14).
c. Vannak olyan emberek, akik hamis evangéliumot hirdetnek: „Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok,  pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát.” (Gal 1,6-7).

Hálaadás

– Adjunk hálát az Úr Jézus Krisztusról szóló valódi evangéliumért;
– az üdvözítő hitért, amit Istentől kaptunk;
– azokért, akik a tiszta evangéliumot hirdetik;
– azokért, akik a keskeny úton járva követik az Urat. 

Közbenjárás

– Imádkozzunk azokért, akik a tiszta evangéliumot hirdetik és védelmezik;
– azoknak a helyreállásáért, akik bibliaellenes tanításokban hisznek;
– azokért, akiknek csupán értelmi szintű hitük van.

Kérés

– Imádkozzunk, hogy Isten nyissa meg a kapukat és a szíveket az evangélium előtt
– üdvözítő hitért azoknak a szívében, akik hallják az evangéliumot;
– kitartásért a hit keskeny útján.

 

Csütörtök, január 4.

Élő hit – Jakab 2,14-26.

Az élő hit cselekedetek által nyilvánul meg, és a hit cselekedetek nélkül halott. Némelyek olyan üdvösséget hirdetnek, amelyet cselekedetek által lehet elérni, mások pedig egy halott, cselekedek nélküli hitet prédikálnak. Pál apostol úgy tanítja Filemont, hogy az igazi hit tevékenyen munkálkodik: „azért könyörgöm, hogy ez a hitbeli közösségvállalásod munkálja benned mindannak a jónak a felismerését, amely Krisztus Jézusért van bennünk.” (Filem 6, Konkordáns ford., Balázs Károly). (A román Cornilescu fordítás szerint: „Imádkozom, hogy a hitünkben való közösséged cselekedetekben nyilvánuljon meg, amely által megmutatkozzon mindaz a jó, ami a Krisztus által bennünk munkálkodik”.).

a. Az igazi üdvösséget nem cselekedetek által szerezzük meg, hanem egyedül hit által: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka;  nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8-9).
b. Aki valóban üdvösséget nyert, teljes igyekezettel buzgólkodik, hogy jót cselekedjen, és ezáltal megdicsőítse az Úr nevét és bizonyságot tegyen a körülötte élő embereknek: Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján (1Pt 2,12).

Hálaadás

– Adjunk hálát a jó cselekedetekért amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk” (Ef 2,10);
– az élő hitű testvéreinkért;
– azokért, akik a hívők jó bizonyságtétele által jutottak hitre.

Közbenjárás

– Imádkozzunk, hogy a hívőknek a hite látható legyen mindenki előtt;
– hogy a szomszédjaink és a munkatársaink szembesüljenek Isten üzenetével;
– azoknak a megtéréséért, akik a hit útját gyalázzák.

Kérés

– Imádkozzunk több igyekezetért a jó cselekedetekben;
– újabb kezdeményezésekéért és kreativitásért a jó cselekedetekben;
– hogy az élő hitünk mutatkozzon meg az idősek, a betegek, a szegények, az árvák, és mindazok irányában, akik szükségben és próbák között vannak.

 

Péntek, január 5.

Az imádkozó hit Máté 21,18-22.

Az Úr Jézus azt ígéri, hogy mindazt, amit imádságban hittel kérünk, megkapjuk. Ebből az állításból némelyek azt a következtetést vonják le, hogy bármit, bármikor és bárhogyan kérhetünk, hiszen Isten megígérte, hogy megadja nekünk. Az Úr Jézus ígéretének azonban vagy egy feltétele: a hit. De nem akármilyen hit, hanem a bibliai hit. A bibliai hit nem az emberek kívánságaira vagy terveire alapszik, hanem Isten igéjére. Jakab így mondja: rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni (Jak 4,3). A valódi hit tartalmát Isten igéje, a Szentírás határozza meg.

a. Isten akarata határozza meg a meghallgatott imádságok tartalmát: Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket” (1Jn 5,14).
b. Isten akaratát kifejezését az ő parancsolataiban találjuk: „És amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves őelőtte (1Jn 3,22)
c. Az Úr Jézus az imádságában alávetette magát az Atya akaratának ... legyen meg a te akaratod” (Mt 26,42).

Hálaadás

– Adjunk hálát, hogy szabad bemenetelünk van a kegyelem trónjához;
– az Isten Igéjében található parancsolatokért és ígéretekért;
– az imádkozó testvérekért a gyülekezeteinkből.

Közbenjárás

– Imádkozzunk népünk megtéréséért és üdvösségért;
– azokért, akik Isten igéjét hirdetik;
– azokért, akik rosszul imádkoznak (Jak 4,3) vagy egyáltalán nem imádkoznak;
– azokért, akik még nem kaptak választ imádságukra – hogy a hitben erősek maradjanak.

Kérés

– Imádkozzunk Isten Igéjének és akaratának megismeréséért;
– a személyes, a családban és a gyülekezetben való imádkozásunk megerősödéséért;
– hogy amikor az Úr meghallgatja imádságunkat, Isten neve dicsőüljön meg és ne a miénk.

 

Szombat, január 6.

A győzelmes hit 1János 5,1-6.

A Biblia szerint aki Istentől született, legyőzi a világot. Ez hit által történik. A valódi hit azt jelenti, hogy rendíthetetlen bizodalmunk van Isten igéjében, az Úr jelenlétében, és abban hogy Ő ellenőrzés alatt tartja az egész világmindenséget. Isten múltban élt szolgáinak hit általi győzelmeiről ezt olvassuk: ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. (Zsid 11,33).

a. Az Úr Jézusnak adatott minden hatalom a mennyen és a földön: Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. (Máté 28,18)
b. Az Úr Jézus legyőzte a bűnt, a halált és a poklot: Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el...  Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül...” (1Kor 15,17-18; 1Kor 15,20). „Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! (1Kor 15,55-57).

Hálaadás

– Adjunk hálát az Úr Jézus Krisztus győzelméért;
– a szentek hit általi győzelméért a történelem folyamán;
– az Úr Jézusban való hit hatalmáért.

Közbenjárás

– Imádkozzunk a hitben erőtlenekért;
– azokért, akik megpróbáltatnak a hitükben különféle nehézségek és kísértések között;
– a gyülekezeteink fiataljainak hitéért.

Kérés

– Imádkozzunk a hit megerősödéséért a baptista gyülekezetekben;
– a bűn és világ feletti győzelemért;
– az evangélium hirdetésének győzelméért és az emberek üdvösségéért.

 

Vasárnap, január 7.

A kitartó hit 2Timóteus 4,1-8.

Pál apostol megharcolta a nemes harcot, eljutott az élete végére és megtartotta a hitet. Az igaz hitű ember hűséges marad mindhalálig, ami után koronát kap Istentől. A Biblia nem ígér koronát azoknak, akik nem őrzik meg a hitet a halálukig.

a. Az Úr Jézus mindhalálig való hűséget kér tőlünk: ... Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját (Jelenések 2,10).
b. A Szentírás arra tanít bennünket, hogy csak akik mindvégig kitartanak, nyernek üdvösséget: De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk (Zsidók 10,39).
c. A hit emberei megmaradnak az Úr mellet a nehéz időkben is, a megpróbáltatások és szenvedések között is: Ismét mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, szétfűrészelték, kardélre hányták őket; juhok és kecskék bőrében bujdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok, akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld hasadékaiban. És mindezeken, noha hit által Istentől jó tanúbizonyságot nyertek, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. (Zsidók 11,36-40).

Hálaadás

– Adjunk hálát Istennek az irányunkban tanúsított hűségért, amelyet minden körülmények között megtapasztalhatunk;
– a bibliai időkben élt hithősökért és a napjainkban élő hithősökért;
– a Szentlélek segítségéért és vezetéséért a hit útján.

Közbenjárás

– Imádkozzunk azokért, akik meginognak a próbák idején;
– azokért, akik elestek a hit útján,
– azokért, akik szenvednek a hitükért: a családban, a munkahelyen – vagy a hatóságok részéről, olyan országokban ahol nincs vallásszabadság.

Kérés

– Imádkozunk, hogy Isten segítsen bennünket hűségesen, mindhalálig kitartani a hitben;
– az elesettek felemelkedéséért és a tékozló fiak hazatéréséért;
– szellemi ítélőképességért, hogy meg tudjuk különböztetni a tiszta bibliai tanításokat a hamisaktól;
– hogy felkészülhessünk az Úrral való találkozásra.

 

Paul Negruț,

a Romániai Baptista Unió oktatásért felelős alelnöke

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.